Heilig Avondmaal

Vijf maal per jaar vindt een viering van het Heilig Avondmaal plaats, na een voorbereidingsdienst op de zondag daarvoor.

Het Heilig Avondmaal is het ‘breken van het brood’ uit Handelingen 4. Oftewel, het Heilig Avondmaal is een maaltijd waarbij brood en wijn gegeten en gedronken worden. Net als het water bij de Heilige Doop verwijst de wijn bij het Heilig Avondmaal naar het bloed van de Here Jezus Christus; het brood verwijst naar zijn lichaam dat Hij liet kruisigen om vergeving te verdienen voor onze zonden en zo eeuwig leven. Tegelijk onderstrepen brood en wijn ook de werkelijkheid en de zekerheid hiervan. Omdat de bijbel leert dat het Heilig Avondmaal alleen bestemd is voor wie geloven en gelovig leven, en het (ook voor de gemeente) verstrekkende gevolgen kan hebben als het anders gaat, worden bij ons alleen de belijdende leden tot de avondmaalstafel toegelaten.
De deelname aan dit Avondmaal staat open voor belijdende leden van de Chr. Ger. Kerk en de Ned. Ger. Kerk in Rotterdam.

Op verzoek van de betrokkene kan iemand, die in de eigen kerkelijke gemeente ook is toegelaten tot de viering van het Avondmaal, aan het Avondmaal deelnemen. Het is aan te raden in dat geval vooraf even naar de consistorie te komen (door de kerkzaal heen, deur rechts).

De viering vindt plaats in beide diensten.