Samenwerking

Geen enkele kerk staat op zichzelf: we maken deel uit van een groter geheel: de wereldwijde kerk. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat het als volgt:

Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de ware gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.
Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. (…)
Ook is deze heilige kerk niet gevestigd in, gebonden aan, of beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verbreid en verstrooid over heel de wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof.

Een plaatselijke gemeente is op zichzelf niet in staat om God volledig te bevatten. Maar:

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. (Ef. 3: 17-19)

 In dat kader is het goed om elkaar, als kerken, op te zoeken en samen te werken. De Rehobothkerk doet dat op verschillende manieren.

In de wijk

De Rehobothkerk staat in de Agniesebuurt, een wijk in gebied Rotterdam-Noord. We vinden het belangrijk dat kerken naar buiten toe één gezicht laten zien. Het gaat om de liefde van Jezus voor mensen. Die is, in alle verscheidenheid, bepalend voor wat we doen.

… die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte (Deut. 10: 18-19).

In dit kader werken we dan ook samen met de andere kerken in en voor de Agniesebuurt.

  • De Paraplu, inloophuis voor vrouwen en hun kinderen. Een gezamenlijk initiatief van de Prinsekerk en de Rehobothkerk.
  • Werkgroep Agniesebuurt, in samenwerking met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt aan de Simonstraat.
  • Gebedskring voor de Agniesebuurt. Leden van de Rehobothkerk, de GKV, de Baptisten en andere christenen uit de wijk komen één keer per maand bij elkaar om te bidden voor het werk in de wijk (Agniesebuurt en Noord).
  • We zoeken contact met sleutelfiguren in de wijk, om te ontdekken wat en waar noden zijn, waarbij de Rehobothkerk iets voor mensen kan betekenen, en om die mensen te kunnen bereiken.
  • We zijn aangesloten bij Rotterdam Dorst, het diaconale platform in Rotterdam Noord.

Kerken

De Rehobothgemeente verlangt naar verbondenheid met andere christelijke gemeenten, om samen met hen de veelzijdigheid van Christus’ liefde te beleven en uit te delen.